Reference
 1. Održavanje šumskih kamionskih puteva u Š.U. Kostajnica
 2. Održavanje nasipa i puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom na cijelom području Ribnjaka Saničani
 3. Izvođenje radova niskogradnje koji podrazumjevaju sanaciju puteva i putnih pravaca na području Opštine Prijedor, Oštra Luka, Novi Grad i Krupe na Uni
 4. Ljetno održavanje puteva i putnih pravaca na području Opštine Prijedor
 5. Široki otkop sa dopremom mase na depo i odlagalište (glina i jalovina) u Crnoj Dolini, Investitor “Nemetali”, Prijedor,
 6. Iskop i manipulacija materijala sa odlaganjem na depo (glina i jalovina) na istražnom kopu Carevina u Tomašici, Investitor “Claytrade”, Prijedor
 7. Utovar i prevoz rude (ciglarska zemlja) na PK Tunjice, Investitor TOP Tunjice
 8. Utovar i prevoz jalovine na PK Mrakodol u Kostajnici, te miniranje, utovar i odvoz tehničkog građevinskog kamena na separaciju, Investitor “Dijabaz” Kostajnica
 9. Utovar i prevoz jalovine ccc 750.000. m3 na PK Buvač u Omarskoj, Investitor “ArcelorMittal”,
 10. Čišćenje porušenih objekata na području Opštine Prijedor za Njemačku organizaciju “THV”
 11. Rušenje i čišćenje devastiranih objekata te dopremanje materijala za iste na području Opštine Prijedor za humanitarnu organizaciju “Karitas”
 12. Usluga prevoza rasutih tereta (pijesak, šljunak i kamen)
 13. Izrada Moto-kros staze u Oštroj Luci
 14. Izgradnja puta na relaciji Hotel Monument – Gola Planina u nacionalnom parku “Kozara” u dužini od 5000m
 15. Regulacija korita rijeke Miloševice, investitor Vodoprivreda RS
 16. Izvođenje radova na izgradnji novog kanalizacionog kolektora u ulici Vožda Karađorđa u naselju Raškovac, Opština Prijedor
 17. Izgradnja i održavanje šumskih puteva u Nacionalnom Parku “Kozara”
 18. Izgradnja i održavanje šumskih puteva za “Srpske šume”
 19. 2015
 20. Utovar, transport i odlaganje jalovine na PK “Buvač” u Omarskoj 900.000. m3, investitor ArcelorMittal
 21. Izrada platoa, pristupnog puta i temelja za remont bušotina Dv-1 i SV-1 u Bijeljini, investitor “Jadran-Naftagas” d.o.o. Banja Luka
 22. Sanacija vodoprivrednih objekata na području grada Prijedora: • Podizanje nivoa nasipa kanala Berek u dužini l=380m • Izgradnja nasipa na rijeci Sani uzvodno od ušća l=430m • Nivelisanje krune nasipa na rijeci Gomjenici od mosta do ušća l=500 m • Podizanje postojećeg nasipa na desnoj obali Sane iznad Žegerskog mosta
 23. Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na područiju Grada Prijedora
 24. Redovno održavanje puteva i ulica na području Grada Prijedor
 25. Održavanje šumskih i kamionskih puteva na područiju opština Oštra Luka i Novi Grad
 26. Izvođenje radova na termoelektrani na drvnu biomasu Prijedor
 27. Vanjsko uređenje oko poslovnog objekta u Kozarcu
 28. Sanacija mosta i pješačke staze u opštini Novi Grad
 29. Utovar i prevoz rude (ciglarska zemlja) na PK Tunjice, Investitor TOP Tunjice
 30. 2016
 31. Čišćenje kanala K1 i K2 opština Kozaska Dubica
 32. Regulacija korita rijeke Knežice u dužini cca 2000 m u mjestu Knežica opština Kozarska Dubica
 33. Sanacija lokalnih puteva Opština Novi Grad.
 34. Sanacija klizišta Opština Novi Grad
 35. Redovno održavanje puteva i ulica na području Grada Prijedor
 36. Zimsko održavanje lokalnih puteva i ulica na području Grada Prijedor
 37. Izgradnja stopa i obalnih stubova za most opština Novi Grad
 38. Održavanje šumskih i kamionskih puteva na područiju opština Oštra Luka i Novi Grad
 39. Utovar, transport i odlaganja uzoraka karbonatne rude na relaciji Ljubija-Drenovača-Omarska
 40. Asfaltiranje igrališta u Hozićima
 41. Prevoz drveta za Toplanu A.D. Prijedor
 42. Sanacija ulice i lokalnih puteva, opština Kostajnica.
2012 Niskogradnja Marjanović d.o.o. Powered by Titanium Power